Man Tries To Strangle Stewardess On European Flight